Pontoner ved kanalhusene

Vær opmærksom på reglerne om pontoner ved kanalhusene

Lokalplan (tillæg 2 til lokalplan 310 Teglværkshavnen) § 3, stk. 8 giver mulighed for adgang til vandet via mindre private flydepontoner:

Det fremgår af lokalplanens bestemmelser, at der I kanaler kan etableres anløbspladser til både. Anløbspladserne skal etableres som lette pontoner efter Bygge- og Teknikforvaltningen nærmere godkendelse. Langs kanaler med bebyggelse i kanalkant må der maksimalt etableres én anløbsplads pr. hus i en størrelse på ikke over 1,5 x 1,5 m.

Københavns Kommune har efter lokalplanens vedtagelse givet dispensation i henhold til lokalplanen § 3, stk. 10 således, at pontonerne ved kanalhusene ved Egholm og Askholm må være 1,6 x 3,2 meter.

Ved dispensationen blev der lagt vægt på følgende: De ønskede pontoner er ikke væsentligt bredere end bestemmelserne foreskriver. Dermed inddrages ikke en betydelig større del af kanalens bredde. Endvidere vurderes det, at stabiliteten og anvendeligheden øges markant ved denne arealmæssige forøgelse samtidig med, at en god besejling bibeholdes. 

Der er ikke tale om en generel dispensation, så boligforeninger eller beboerer, som ønsker den samme dispensation, skal derfor indsende en ansøgning til Københavns Kommune før der bestilles en ny ponton.

Ponton med motor
En ponton med motor må være 2,50 meter bred ud mod kanalen og længden må max. være lejlighedens bredde fratrukket 60 cm. i begge sider til nærmeste nabo. Det er ikke tilladt at lægge en ponton med motor uden på en lille ponton. Den lille ponton skal fjernes, hvis man ønsker at have en større ponton med motor. Man må godt lægge en båd uden på en lille ponton. Forskellen skyldes, at man fra en ponton har en større mulighed for indsyn i nabolejligheden end fra en båd. 

En ponton med motor skal – ligesom både – være forsikret, og ejeren skal have speedbådskort, betale registreringsafgift (1.000 kr. til administrator) og en årlig afgift til grundejerforeningen på 1.683 kr. om året.

Klager
Reglerne om pontoner ved kanalhusene er fastsat af Københavns Kommune og evt. klager skal indsendes til Københavns Kommune, teknik- og miljøforvaltningen og ikke til grundejerforeningen eller By & Havn.